Souznění se životním prostředím

Maximální pobyt v lese je součástí našeho uceleného program environmentální výchovy, přírodovědně technického vzdělávání a programů lesní pedagogiky. Důraz je kladen na vlastní pozorování, zkoumání, experimenty a prožitky, které jsou hlavním obsahem našich každodenních aktivit.

Vzdělávací program se zásadní měrou opírá a využívá  prvků lesní pedagogiky. Tedy pedagogického působení na děti ve venkovním prostředí, s využitím všech možností, které nám dává okolní příroda. Přičemž je kladen důraz na vštěpování myšlenek udržitelného rozvoje.

Naším záměrem není mít mateřskou školu plnou hraček, ale hledat a dětem umožnit najít podněty v běžných materiálech nacházejících se v přírodě, v domácnosti a všude kolem nás.

Nekonečným zdrojem zážitků a poznání jsou les, pole, louky a další prvky životního prostředí , které nás obklopují.  Právě zde mají děti možnost pomocí přímého a ne pouze zprostředkovaného „zážitku“ přírodu poznat. Formou pozorování, experimentů, vlastního působení. Každá takto získaná vlastní zkušenost, pozorování, prožitek je pak hlubší a trvalejší.

Venku mohou děti mnohem lépe poznávat přírodní živly, pozorovat změny spojené s ročními obdobími, učí se jak zacházet s rostlinami, se zvířaty a jak jim pomáhat a zároveň naplňují své potřeby pohybu.

Od poznání je to už pouze krůček k pochopení. K pochopení souvislostí mezi živou a neživou přírodou, souvislostí v různých ekosystémech, souvislostí vlivů působení člověka na životní prostředí, a tím jeho přeměna a především propojení sebe s celkem.

Kdo pochopí je schopen i porozumět. Porozumění vztahům nejen v celém ekosystému, vztahům mezi člověkem a přírodou, ale především vztahům mezi lidmi samými, mezi mnou a ostatními.

Přírodní prostor není zaplavený dráždivými prvky, množstvím hraček, materiálů a médii. V přírodě je vedle psychické odolnosti posilována také tělesná a manuální schopnost dětí.

Pobyt venku má nejen příznivý vliv na posilování tělesného, duševního a sociálního vývoje dětí, zároveň je vhodný i pro posilování imunitního systému a jako prevence nemocí.